گروه آموزشی کامپیوتر شهرستان سلماس

پایگاه اطلاع رسانی گروه کامپیوتر شهرستان سلماس

گروه آموزشی کامپیوتر شهرستان سلماس

پایگاه اطلاع رسانی گروه کامپیوتر شهرستان سلماس

ساعت و روزهای حضور در گروههای آموزشی

حسین ابازری برگشادی سرگروه شهرستان سلماس
ایمیل گروه کامپیوتر شهرستان سلماس

computersalmas@chmail.ir
روزهای حضور در گروههای آموزشی روز های چهارشنبه از ساعت 8 تا 13
شماره تلفن مستقیم گروههای آموزشی 04435239697


 لینک طرح درس های شاخه فنی و حرفه ای

 

Flash CS4 Illustrator CC20 الگوریتم و فلوچارت
DreamWeaver CS5 PHP & Apache Server Snagit  و  Camtasia
اینترنت Word 2016 Powerpoint 2016
شبکه سخت افزار زبان تخصصی
خانواده ی html و CSS Windows 10 AutoCAD 2015
ProShow GOLD SQL server Swish Max
C# programming 1 C# programming 2 C# programming 3
Captivate 9 Captivate 5 الزامات محیط کار
دانش فنی پایه    


فیلمهای برنامه سازی 3

      جلسه اول: 

هفته اول ( جلسه ۲ : ایجاد پروژه ها متناسب با فصل اول و تمرینات فصل اول)

ایجاد پروژه جاذبه ی گردشگری (خانم مهندس صدیقه رسولی)
ایجاد پروژه بازی هنگ آپ (خانم مهندس پردیس پیرایش)
خود آزمایی فصل ۱ (خانم مهندس مریم زمانی)
تمرین فصل ۱ (خانم مهندس مریم زمانی)
نوت پروژه ی جاذبه های گردشگری فصل اول
خود آزمایی فصل اول
تمارین فصل اول 
 

هفته دوم ( جلسه ۴ : تکمیل پروژه ها متناسب با فصل دوم و تمرینات فصل دوم)
تکمیل پروژه بازی هنگ من متناسب با فصل ۲ (خانم مهندس پردیس پیرایش)
هفته سوم ( جلسه ۵ : محتوای فصل سوم)
ابزار MenuStrip (خانم مهندس پردیس پیرایش)
هفته سوم ( جلسه ۶ : تکمیل و ایجاد پروژه ها متناسب با فصل سوم و تمرینات فصل سوم)
تکمیل پروژه جاذبه گردشگری متناسب با فصل ۳ (خانم مهندس صدیقه رسولی)
تکمیل پروژه بازی هنگ من متناسب با فصل ۳ (خانم مهندس پردیس پیرایش)
ایجاد و تکمیل پروژه پذیرش هتل متناسب با فصل ۱ و ۲ و ۳ فیلم اول (آقای مهندس جمیل پاک نژاد)
ایجاد و تکمیل پروژه پذیرش هتل متناسب با فصل ۱ و ۲ و ۳ فیلم دوم (آقای مهندس جمیل پاک نژاد)
خودآزمایی فصل سوم (خانم مهندس مریم زمانی)
فایل حل تمرینات - فصل سوم 
هفته چهارم ( جلسه ۷ : محتوای فصل چهارم، بخش ۱)
هفته چهارم ( جلسه ۸ : محتوای فصل چهارم،بخش ۲ - تکمیل پروژه ها متناسب با فصل چهارم و تمرینات)

هفته پنجم ( جلسه ۹ : محتوای فصل پنجم - تکمیل پروژه متناسب با فصل ۵ )
مفاهیم فایل، ایجاد فایل و SaveFileDialog - بخش اول (خانم مهندس مهناز کارکن)

مفاهیم فایل، ایجاد فایل و SaveFileDialog - بخش دوم (خانم مهندس مهناز کارکن)
خواندن فایل و OpenFileDialog (آقای مهندس احمد امینی)
تکمیل پروژه واژه نامه متناسب با فصل ۵ (خانم مخندس زهرا عسگری)
تکمیل پروژه جاذبه های گردشگری متناسب با فصل ۵ (خانم مهندس صدیقه رسولی)
نوت پروژه واژه نامه - فصل پنجم
نوت پروژه واژه های گردشگری - فصل پنجم 
 
هفته پنجم ( جلسه ۱۰ : تکمیل پروژه متناسب با فصل ۵ و تمرینات فصل ۵)
تکمیل پروژه بازی هنگ من متناسب با فصل ۵ (خانم مهندس پردیس پیرایش)
خودآزمایی فصل ۵ (خانم مهندس مریم زمانی)
تمرینات فصل ۵ (خانم مهندس مریم زمانی)
نوت پروژه بازی هنگ من - فصل پنجم